آجرنما 10 سوراخه 5-5 سانتی قرمز ( لفتون – سفال ) درجه یکsd009