آجرنما 10 سوراخه 5 سانتی قرمز ( لفتون – سفال ) درجه یکsd010