آجرنما 10 سوراخه 5-6 سانتی ( لفتون – سفال ) درجه یک زردsd005